Internationell Migrationsrätt - fokus skyddsgrunder - för ombud och ofentliga biträden

22 april 2016
Göteborg

När kan internationell rätt och praxis ge ett starkare skydd för asylsökande än Utlänningslagen?

 

Eftersom regeringen nu har offentliggjort den slutliga lagrådsremissen för den tillfälliga utlänningslagen kommer vi vid kurstillfället i Göteborg den 22 april behandla det nya lagförslaget. Därför har schemat stuvats om lite för att ge extra plats åt den internationella reglering som blir mest aktuell och användbar i förhållande till den nya lagstiftningen. Efter att vi sett ett mycket stort intresse för kurstillfället i Stockholm, har vi nu även 5 extra platser vid tillfället i Göteborg.

 

Under kursen lyfter vi fram de mest relevanta delarna av Skyddsgrundsdirektivet, EU:s Rättighetsstadga och det nya Asylprocedurdirektivet utifrån denna frågeställning. Undervisningen utgår ifrån en jämförelsemellan Sveriges internationella åtaganden och svensk migrationspraxis med fokus på vilka diskrepanser som där står att finna.

Under kursen belyser vi frågor som; 

  • Hur använder vi bäst de utförliga definitionerna av flyktinggrunderna som finns i Skyddsgrundsdirektivet?
  •  Hur analyserar vi framgångsrikt prejudikatsvärdet av domar från EU-domstolen och Europadomstolen?
  •  Hur kan vi effektivt bemöta potentiella internflyktsalternativ, med utgångspunkt i bl.a. UNHCR:s riktlinjer på området ?
  •  Hur kan sjukdomstillstånd och humanitärt lidande betraktas som skyddsskäl i asylprocessen?

Vi gör även alltid nedslag i de färskaste och mest intressanta avgörandena på området från EU-domstolen, Europadomstolen, CAT och MR-kommittén

 Efter att regeringen torsdagen den 11 februari 2016 presenterat sitt utkast till lagrådsremiss, Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som föreslår en anpassning av svensk rätt till EU-rättens miniminivå på migrationsområdet har vi som kursarrangörer utifrån en analys av detta förslag valt att i viss mån anpassa den kurs vi erbjuder under våren 2016 till de frågor som den nya lagstiftningen aktualiserar för oss ombud och biträden.

 Flyktingskapsbedömning

Av regeringens förslag framgår att status som flykting efter den 31 maj 2016 föreslås bli avgörande för längden på asylsökandes uppehållstillstånd samt deras möjligheter att återförenas med sin familj. Statusbedömningen kommer därmed framöver på ett helt nytt sätt hamna i fokus för både asylsökande och ombud inom Migrationsrätten. Redan tidigare har den kurs vi erbjuder under 2016 ett längre fördjupande block om den internationella regleringen av flyktingskapsbedömning i relation till svensk praxis.   

Ömmande omständigheter

Regeringens förslag innebär vidare att utlänningslagens 5 kap 6 § kommer att sluta tillämpas under lagens giltighetstid och istället ersätts denna med den nya lagens 13 § som hänvisar till att uppehållstillstånd ska meddelas om en utvisning riskerar att strida mot Sveriges internationella åtaganden. De internationella rättskällor och praxis som våra kurser sedan länge fokuserar på är därmed nu direkt hänvisade till i föreslagen lagtext. Vårens kurser kommer här att utförligt belysa hur Europadomstolens praxis ger stöd för att utvisningar av personer med allvarliga hälsoproblem kan strida mot EKMRs art 3, då de utgör en risk för omänsklig och förnedrande behandling eller rent av tortyr. I den nu anpassade kursversionen kommer även ett pass under kursdagen att särskilt ägnas åt de situationer då rätten till familjeliv och privatliv enligt EKMRs art 8 kränks av en utvisning. Kursen ger därmed en heltäckande genomgång av de regleringar som regeringen själva pekat ut som ersättare till tidigare 5 kap 6 § utlänningslagen.

Efter att under ett par år ha hållit kursen Internationell Migrationspraxis för ombud och biträden, i ett flertal städer runt om i landet, går vi nu vidare med denna nya kurs som ger möjlighet till ytterligare fördjupad kunskap i internationell migrationsrätt, nu med fokus på bedömning av skyddsgrunder.

Undervisningen sker i föreläsningsform. Kursen riktar sig till alla som agerar som ombud eller biträde i migrationsprocessen.

Kursen hålls under år 2016 den 7 april i Stockholm, 8 april i Luleå och den 22 april i Göteborg. I samtliga städer på central konferenslokal. Kursavgiften om 5 500 kr exklusive mervärdesskatt inkluderar lunch och fika. 

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg ges till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmäl ditt deltagande per mail till info@fridhadvokatbyra.se, senast den 7 mars 2016, var god ange fakturadress och fullständiga kontaktuppgifter. Kursen har ett begränsat antal platser.

Kursledare

John Panofsky och Noah Tunbjer, båda föredragande vid migrationsdomstol sedan 2006. Under hösten 2012 tjänstgjorde de som experter vid Migrationsverkets Rättsenhet med att utarbeta en referatsamling av internationell migrationspraxis. Vidare undervisar de återkommande domare och föredragande jurister inom Domstolsakademin.

Tomas Fridh, advokat vid Fridh Advokatbyrå i Göteborg, med mångårig erfarenhet och engagemang i migrationsfrågor.