Vad vi gör

Migrationsrätt

Asylansökan är för många slutet på en lång och ofta farofylld resa. För att du som flykting skall få din rätt till internationellt skydd garanterat har du i många fall rätt till ett juridiskt biträde som betalas av staten.

Oavsett varför du behöver internationellt skydd tar vi dig och ditt ärende på allvar och bereder dig de bästa förutsättningarna för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsrätten är ett brett rättsområde. Behöver du hjälp med asylansökan, familjeåterförening, anhöriginvandring, arbetstillstånd, medborgarskap eller någonting annat inom Migrationsrätten? Du kan få de råd och den hjälp du behöver hos oss.

Offentlig försvarare

Att åtalas och dömas för brott är det mest långtgående ingripande en människa kan utsättas för av det samhälle vi lever i. Som misstänkt för ett brott har du därför rätt till en försvarsadvokat. Har du inte råd att betala själv bekostas detta av staten.

Som din försvarare sitter vi med dig vid de förhör du kallas till under förundersökningen. Vi för sedan din talan vid en eventuell rättegång och överklagan. Om du har fått en kallelse från polisen men inte har någon försvarsadvokat så kan du begära att få en bestämd advokat förordnad. Vi kan även hjälpa dig med sådan kontakt.

Målsägandebiträde

Att utsättas för ett brott kan vara mycket otäckt och den process som följer efteråt kan vara påfrestande att hantera utan hjälp. I vissa fall kan därför du som är utsatt för ett brott ha rätt till ett målsägandebiträde.

Som ditt målsägandebiträde finns vi vid din sida under hela den rättsliga processen, stöttar dig och ser till att du är så förberedd som möjligt under varje steg på vägen. Vi för även din talan i fråga om skadestånd.

Socialrätt

Att utredas för tvångsvård försätter dig i en utsatt situation. Oavsett om det gäller omhändertagande på grund av misstänkt missbruk, LVM, psykisk sjukdom, LPT / LRV, eller vård av ungdom, LVU, så har du därför rätt till ett biträde som betalas av staten.

Som ditt offentliga biträde i en sådan process kommer vi att finnas vid din sida, stötta dig och föra din talan så att du har alla förutsättningar för en rättssäker prövning. Värt att tänka på är att du redan under en utredning inför ett eventuellt omhändertagande har rätt till ett offentligt biträde.

Barns vårdnad, boende och umgänge

En skilsmässa där föräldrarna inte kan komma överens om barnens vårdnad, boende och umgänge kan bli plågsam för alla inblandade. Utgångspunkten är att det är barnets bästa som skall tillgodoses. För att reda ut eventuella problem är det inte alltid behövligt att gå till domstol utan det kan vara möjligt att nå fram till lösningar direkt med den tidigare partnern. Oavsett om detta gäller ert fall eller om det krävs en rättsprocess så finns vi där för dig och bevakar dina intressen i din strävan att nå en tillfredsställande lösning på situationen.

I familjerättsliga mål kan du ofta få hjälp att betala för vårt arbete ifrån rättsskyddet i din hemförsäkring eller den statliga rättshjälpen.

 

Som advokatbyrå är vi skyldiga att informera om möjligheten att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för det fall konsument vill bestrida våra ekonomiska krav, däribland vårt begärda arvode.

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
Postadress: Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm